ទោះបីលោក ត្រាំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ទំនងជាមិនអាចសម្រេចបាននៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះដែរ