ទេសរដ្ឋមន្ត្រី វ៉ា គឹមហុង កម្ពុជានឹងខិតខំបោះបង្គលព្រំដែនដែលនៅសល់ ១៦ភាគរយ ឲ្យបញ្ចប់ក្នុងពេលខាងមុខនឹងធានាមិនឲ្យបាត់ដីឡើយ