ទីភ្នាក់ងារFBI របស់អាមេរិកនៅតែមិនអាចសន្មត់អំពីមូលហេតុបង្កមានការផ្ទុះដ៏កក្រើកនៅលីបង់