ទីបំផុត ជប៉ុន និង អូស្ត្រាលីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានចំណាយពេលអស់៦ឆ្នាំ ដើម្បីចរចាខណៈឥទ្ធិពលចិនក្នុងតំបន់កាន់តែរីកធំ