ទាហានវៀតណាម ៣នាក់ស្លាប់១៩បាត់ខ្លួន ក្នុងគ្រោះរអិលបាក់ដីនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេស