ទាព្រៃស្លាបស ពី ២០-៣០ ក្បាលមានវត្តមាននៅដែនជម្រកគូលែនព្រហ្មទេពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា