ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺ covid-19ថ្មី នៅកម្ពុជាទេហើយជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរ