ថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេលវែងជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំង ពីសេចក្តីសុខរបស់ខ្មែរក្នុងសម័យតេជោ