ថៃត្រៀមចាប់ផ្តើមបើកវិស័យទេសចរណ៍ទ្បើងវិញ ជាមួយនឹងជើងហោះហើរដំបូងមកពីប្រទេសចិន