ដំណាំស្រូវជាង១២ម៉ឺនហិកតា របស់កសិករខេត្តបាត់ដំបង រងការប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់