ដោយឡែក គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩លើ ពិភពលោកឡើងជាង៣១លាននាក់ហើយ