ដោយឡែក ក្រុមហ៊ុន Oracle យកឈ្នះក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្នុងការប្រជែងយកការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការកម្មវិធី TikTok នៅអាមេរិក