ដោយឡែក ករណីបំពុលខ្យល់ធ្ងន់ធ្ងរកំពុងបន្ដកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីញូវដេលី ប្រទេសឥណ្ឌា