ដីស្រូវវស្សាជាង៥ពាន់ហិកតាប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ក្រសួងកសិកម្មចុះពិនិត្យវាយតម្លៃការខូចខាតដើម្បីរៀបចំស្ដារទ្បើងវិញនៅខេត្ដព្រះវិហារ