ជាលើកដំបូងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ក្នុង១ថ្ងៃ៩០,០០០នាក់!