ជប៉ុន ចិន និង កូរ៉េខាងត្បូងផ្អាកនាំចូលជ្រូកពីអាល្លឺម៉ង់ដោយសារការផ្ទុះជំងឺប៉េសជ្រូកអាហ្រ្វិក