ចំនួនអ្នកឆ្លង covid-19 ប្រចាំថ្ងៃលើផែនដីកើនលើស 56 លាននាក់ស្លាប់ជាង1.34លាននាក់ជាសះស្បើយជាង 39លាននាក់ 197 ប្រទេសដែនដីមានអ្នកឆ្លងចាប់ពី 100 ករណីឡើងទៅ