ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ប្រមាណ ២៥លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៨៤ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញជាង ១៧លាននាក់