ចិនអះអាងថា ខ្លួនបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេច ក្នុងការធ្វើអ្វីក៏បានដែរ ឲ្យតែកោះតៃវ៉ាន់ចុះចាញ់