ចិនអនុញ្ញាតការធ្វើតេស្ដលើមនុស្សជាមួយវ៉ាក់សាំងCOVI-19 ដែលបណ្ដុះនៅក្នុងកោសិកាសត្វល្អិត