ចិនផ្តល់ដំបូន្មាន៖ «អាមេរិកគួរតែឈប់បង្ករឿង នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀត និងងាកមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវវិញ»