ចិនប្រកាសថាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩បណ្តាលមកពីករណីនាំចូល