ចិនទទូចឲ្យអាមេរិកបោះចោល គំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់ និងឈប់ចាត់ទុកចិនជាប្រទេស «បង្កការគំរាមកំហែង»