ចិនកត់ឈ្មោះម៉ាឡេស៊ីចូលក្នុង «បញ្ជីប្រទេសមានអទិភាព ទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ពីចិន» នៅពេលផលិតបានជោគជ័យ