ចម្លាក់ប្រអប់ព្រះហស្ថឆេ្វងព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំមួយបានប្រទះឃើញនៅខាងត្បូងនៃប្រាសាទបាយ័ន្ត