គុយបាគាំទ្រការសម្រេចចិត្តនៃពលរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មី ដែលនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនង គុយបា-អាមេរិក ប្រសើរឡើងវិញ