គិតត្រឹមម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃនេះ កម្ពស់ទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ លើសកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន ទោះបីស្រកចុះបន្តិចក្ដី