គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ជំនន់ទឹកភ្លៀងបង្កមហន្តរាយដល់ ១៩រាជធានីខេត្ត ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង ២១ម៉ឺននាក់ និងបាត់បង់ជីវិត ១៨នាក់