គិតត្រឹមចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុង Vamco នៅហ្វីលីពីនឡើងដល់យ៉ាងហោច៣៩នាក់