គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្ដរាយបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការដៃគូដៃអភិវឌ្ឍន៍ស្ដីពីការត្រៀមឆ្លើយតបបន្ទាន់ទឹកជំនន់រហ័សនៅកម្ពុជា