គណបក្សកាន់អំណាចនៅជប៉ុនបោះឆ្នោតជ្រេីស រេីស លោក យ៉ូស៊ីហ៊ីដេ សូហ្គា ឲ្យស្នងតំណែង លោក ស៊ីនហ្សូ អាបេ