ខេត្តរតនគិរីក្នុងរយៈ១ឆមាស ឆ្នាំ២០២០ បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បាន ៣៦លើក ស្មើនិង២៩ករណី