ក្រោយលោកចូ បៃដិន ស្បថទ្បើងកាន់តំណែង ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកវិធានការពារម៉ាស់ ត្រូវតែអនុវត្ដនៅក្នុងរដ្ឋទាំង៥០ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩