ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដប្រេស៊ីល៖(កូវីដ-១៩បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល និងការចងចាំ ទោះបីអ្នកជាសះស្បើយវិញក្ដី)