ក្រុមហ៊ុនByteDanceជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់TiK Tok ប្ដឹងរដ្ឋាភិបាលអាម៉េរិក ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍