ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ត្រៀមកាត់បន្ថយបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ ខណៈអត្រាលក់ភេសជ្ជៈរបស់ខ្លួនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិកូវីដ-១៩