ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី អាចត្រូវការពេលវេលា៣ឆ្នាំ ដើម្បីងើបឡើងវិញ ពីការរីករាលដាល COVID-19