ក្រុមហ៊ុនយក្យអាមេរិកព្រមាន៖ (Hackers រុស្ស៊ី ចិន និង អ៊ីរ៉ង់ កំពុងវាយប្រហារ យុទ្ធការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិក