ក្រុមហ៊ុនមេ Tik Tok គ្រោងវិនិយោគប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅសង្ហិបុរីបន្ទាប់ពីជាប់បំរាមនៅអាមេរិក