ក្រុមផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូរ៉ូណាចិន ចាប់ផ្ដើមសាកល្បងលើមនុស្សនៅឥណ្ឌូណេស៊ី