ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ រៀបចំសន្និសីទ អបអរខួប២៧ឆ្នាំ នៃការប្រកាសឱ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ