ក្រសួងអប់រំ បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពិនិត្យការអនុវត្ដផែនការមេរបស់សហគមន៍សង្គម-វប្បធម៍ អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥