ក្រសួងអប់រំកំណត់យកថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ សម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ