ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញករណីសង្ស័យជំងឺគ្រុនឈីក សរុបចំនួន ២០៤៧ នាក់ ក្នុងខេត្តចំនួន១៥