ក្រសួងសុខាភិបាល ពន្យល់ពីលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ១៩