ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យអ្នកដែលប៉ះពាល់រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសហុងគ្រី បានធ្វើតេស្តរកកូវីដ១៩ លើកទី១ ទាំងអស់ទៅធ្វើតេស្តចំនួន ៣ដងទៀត