ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសច្រានច្រោលការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាម ដែលថាមានជនជាតិវៀតណាម ០៣នាក់ មានវីរុសកូវីដ១៩ បន្ទាប់ពីត្រលប់ពីកម្ពុជា