ក្រសួងសុខាភិបាល ច្រានចោលព័ត៌មានបង្ហោះលើគណនី Facebook និង Youtube ដែលបំពុលសង្គម ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា និងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់