ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តប្រកាសថា ១៣ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយ ដែលមិនមានករណីឆ្លងថ្មីកូវីត១៩