ក្រសួងសុខាភិបាលច្រានចោលព័ត៌មានចែកចាយតគ្នាតាម Facebook ពាក់ព័ន្ធការផ្សំថ្នាំខ្មែរព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈីក